JESS wil dat het subsidiebeleid ook is voor mensen met een beperking en voor ouderen binnen Schagen.

17-12-2017, 17:44 | Lezersnieuws | J.Th.Kr?ger

Tijdens de komende gemeenteraad zal de raad de nieuwe subsidie verordening vaststellen. Eerder in het jaar (juni 2917) zijn er enkele bijeenkomsten geweest waar bestuurders van verenigingen en stichtingen hun op- en aanmerkingen konden doen op het subsidiebeleid van de gemeente Schagen. De gemeente Schagen heeft in het kader van de bezuinigingen en door de harmonisatie van de drie voormalige gemeenten, Schagen, Harenkarspel en Zijpe het subsidiebeleid toen vastgesteld.

De JESS fractie betreurt de onvolledige samenvatting van de bijeenkomsten over de evaluatie van het subsidiebeleid, terwijl het wel de basis vormt van het nieuwe beleid. Bij het besluit zijn alleen punten opgenomen welke relevant zijn voor het subsidiebeleid en punten die door de wethouder niet relevant waren zijn uit het evaluatieverslag gehouden.

JESS heeft meerdere malen aangedrongen om te komen tot een gedegen subsidiebeleid en had daarbij graag gezien dat ook het accommodatiebeleid gelijk meegenomen zou gaan worden.

Door de bezuinigingen binnen de zorg zien we dat er meer mensen met een beperking in de gemeente komen wonen. Deze mensen moeten we als gemeenschap opvangen en dat vraagt om specialisatie, zeker bij verenigingen en stichtingen op het gebied van sport, kunst en cultuur. Om deze mensen de gelegenheid te bieden, wil JESS dat er binnen het subsidiebeleid hier ruimte voor is.

Ook het langer zelfstandig blijven wonen voor ouderen en de leefbaarheid binnen de stad, wijken en dorpen vraagt aandacht. Verenigingen kunnen een belangrijke taak uitvoeren voor de gemeenschap door juist ook de oudere inwoners te betrekken bij het verenigingsleven. JESS wil daarom dat juist de verenigingen/stichtingen geactiveerd moeten worden om activiteiten te organiseren voor de oudere inwoners van de gemeente Schagen.

Tijdens de evaluatie gaven bestuurders van verenigingen en stichtingen aan dat ze door het subsidiebeleid niet in aanmerking kunnen komen voor subsidie, omdat de doelgroep te klein is of omdat ze niet jaarlijks een evenement organiseren. Ze gaven daarbij aan dat ze door het gemeentelijk beleid ook niet in aanmerking kunnen komen voor andere (landelijke) sponsors, deze hebben veelal de voorwaarde (betreft veelal cofinanciering) dat de gemeente ook een bijdrage moet leveren dan wel een ondersteuning moet bieden. Ook heeft het te maken dat er sprake is van een minimum voor subsidie. JESS roept het College op om daar creatief mee om te gaan, om daarmee iedereen tegemoet te komen. JESS vraagt creativiteit om de mogelijkheid van evenementen te behouden die belangrijk zijn voor de Gemeente Schagen, deze door middel van subsidie te ondersteunen. Daarbij wil JESS de mogelijkheid om een subsidie garantie in te voeren, zodat sponsors wel het evenement ondersteunen. De Gemeente zou garant moeten staan achter een aantal te benoemen evenementen zoals de folklore / dansfestival / kunstroute etc. Het is JESS een doorn in het oog, wanneer dit soort initiatieven verdwijnen uit de gemeente Schagen.

JESS zal daarom drie voorstellen indienen aan de gemeenteraad om de subsidieverordening op deze punten aan te passen.