• Het Fruitbedrijf Hooijboer in Wijdenes.

    Foto aangeleverd.

Demonstratiebijeenkomst gewasbescherming fruitteelt

REGIO Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en de Nederlandse Fruitteelt Organisatie (NFO) organiseren dinsdag 26 juni een gezamenlijke demonstratiebijeenkomst voor fruittelers in Noord-Holland. De bijeenkomst vindt plaats bij Fruitbedrijf Hooijboer in Wijdenes, van 13:00 tot 16:30 uur. Zorgvuldig werken met gewasbeschermingsmiddelen is niet alleen van belang voor een goede waterkwaliteit, ook voor het behoud van een breed en effectief middelenpakket. Tijdens de bijeenkomst maken fruittelers kennis met nieuwe technieken en innovaties om de emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is onder andere verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het water in beekjes, sloten, kanalen, plassen en meren moet schoon zijn. Dat doet het waterschap onder andere door het zuiveren van afvalwater, het handhaven van het vergunningenbeleid, baggeren en het water ecologisch gezond maken. Ook werkt HHNK samen met de omgeving aan het voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht komen. Deze demonstratiebijeenkomst voor fruittelers is daar een voorbeeld van.

Siem Jan Schenk (bestuurder Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) en Jacco Bos (vice voorzitter NFO kring Noord Nederland) openen de demonstratiebijeenkomst. Daarna zijn er diverse demo's, bijvoorbeeld van de nieuwste ontwikkelingen op spuitmachines, erfemissiescans en het gebruik en onderhoud van windsingels. Ook de wetgeving omtrent drift- en emissiereductie komt aan bod. Met het bijwonen van de demonstratiebijeenkomst kunnen fruittelers een punt halen voor de verlenging van hun spuitlicentie (spuitlicentie meenemen naar de bijeenkomst is dan verplicht).