• Wikipedia

Enquête fietsbeleid kandidaat-raadsleden

SCHAGEN De Fietsersbond heeft in het hele land aan kandidaat raadsleden voor de gemeenteraden een vragenlijst gestuurd over fietsbeleid. Aan de hand van 12
stellingen wil de bond te weten komen hoe de kandidaten denken over betere en veiligere fietsvoorzieningen in hun gemeente.

Bij de verkiezing van Fietsstad 2018 gaven de fietsers de gemeenten in de Noordkop een zesje. De raadsleden hebben dus nog een hele weg te gaan, zeker als de doelstelling van de overheid om het fietsgebruik in 2027 met 20% te laten groeien wordt gehaald.
De afdeling Noordkop is zowel op provinciaal als lokaal vlak betrokken bij de aanleg en reconstructie van wegen en fietspaden. In de loop van het 15 jarig bestaan zijn er goede contacten opgebouwd met de wegbeheerders in de regio. In de Noordkop ontbreekt het in de collegeplannen vaak aan fietsbeleid, vertaald in concrete plannen inclusief geoormerkte budgetten. De kandidaat-raadsleden worden daarop dan ook bevraagd.

Een goed onderhouden, fijnmazig fietsnetwerk vanuit de dorpen naar scholen, OV- knooppunten, sportaccommodaties en winkelcentra is niet alleen uit oogpunt van veiligheid van belang. Het sluit aan bij maatschappelijke ontwikkelingen als individualisering, verduurzaming en flexibele mobiliteit. Ook de economische voordelen van fietsen, een betere gezondheid en een schonere lucht zijn pluspunten om flink te investeren in een excellente fietsinfrastructuur.
Een week vóór de verkiezingen zal de uitslag van het landelijke onderzoek worden gepubliceerd. De afdeling Noordkop zal de resultaten van de gemeente Den Helder, Hollands kroon, Schagen en Texel op haar website https://noordkop.fietsersbond.nl publiceren.