• Jelle Beemsterboer

    Leonard Walpot

Jelle Beemsterboer (CDA): 'Provincie moet investeren in vaste brug bij Burgervlotbrug in gemeente Schagen'

SCHAGEN De provincie leeft niet onder de inwoners van Noord-Holland. Sommigen vinden het zelfs een overbodige bestuurslaag. Waar beslissen PS over en hoe raakt dat mij als inwoner? Valt er wel iets te kiezen? Deze krant laat in de aanloop naar de provinciale staten-verkiezingen lokale kandidaten aan het woord. Dit keer Jelle Beemsterboer uit Schagen, kandidaat voor het CDA. 

Geef eens één voorbeeld van een onderwerp dat echt een heet hangijzer is, en waarover de Provinciale Statenleden binnenkort moeten beslissen? 

Als wethouder merk ik hoe vaak beslissingen van de Provincie effect hebben op de inwoners en ondernemers in Schagen. Voor mij was dit de hoofdreden om mijn naam ook aan de lijst te verbinden. Met name op het gebied van de woningmarkt heeft de provincie bevoegdheden die effect hebben op de leefbaarheid in de dorpen en stad Schagen. Zo is tot nu toe het bouwen aan de rand van kernen sterk beperkt, dat wil het CDA weer vaker mogelijk maken. Binnenkort zal de Provincie een besluit moeten nemen over medewerking aan de lang gewenste woningbouwontwikkeling in Schagerbrug. Ook over infrastructuur heeft de provincie veel te zeggen. Zo wil het CDA de doorstroming op de N9 verbeteren en betere oost-west verbindingen creëren. Voor onze gemeente is belangrijk of de provincie wil investeren in de vaste oeververbinding bij Burgervlotbrug, het CDA wil dat natuurlijk. Op economisch gebied is de provincie ook erg belangrijk voor de gemeente. Zo investeert de provincie in de onderzoeksontwikkelingen op de Energy & Health Campus in Petten. Daar wordt onderzoek gedaan naar nieuwe medicijnen en duurzame energie techniek.

De woningbouwopgave in Noord-Holland is groot. Veel jongeren kunnen bijvoorbeeld geen woning bemachtigen in hun eigen dorp. Met andere woorden: moet de provincie bouwen in het (groene) buitengebied gaan toestaan?

Te lang heeft de provincie gedacht dat beleid voor de grote stad ook werkt in de dorpen. In Amsterdam is binnenstedelijke herontwikkeling van oude industrie en kantoorlocaties realistisch. In dorpen is binnenstedelijk bouwen meestal niet mogelijk zonder kwaliteiten in het dorp te vernietigen. Het CDA is tegen volproppen van dorpen en wil bouwen aan de rand van dorp en stad toestaan. Natuurlijk doen we dat met respect voor natuur, want ook natuur en ruimte zijn belangrijke kwaliteiten. Maar niet elk weiland is een natuurgebied. Het CDA in de provincie vertrouwt gemeenten er in dat zij, samen met inwoners, goede afwegingen kunnen maken en wil minder provinciale bemoeienis bij woningbouwlocaties.

De provincie investeert in recreatie en toerisme. Zo is de marketingorganisatie 'Holland boven Amsterdam' opgetuigd om bezoekers aan Amsterdam te verleiden om de provincie in te trekken. Zijn er geen betere manieren om toeristen te lokken naar een specifieke gemeente/regio? 

De beste manier om toeristen te lokken hebben we natuurlijk al. Dat zijn het prachtige gebied, de Noordzeekust, de mooie dorpen, het prachtige landschap en de vriendelijke mensen. Het toerisme is de op twee na grootste economische pijler voor Noord-Holland, veel mensen werken bij toeristische bedrijven en bijvoorbeeld in de kustzone is de economische ontwikkeling sterk verbonden met het toerisme. Versterking van het toerisme mag wat het CDA betreft dan ook best iets kosten. De provincie stimuleert ook de samenwerking in de regio, onder andere voor economische ontwikkeling. Dat de 18 gemeenten in Holland boven Amsterdam samenwerken om het gebied voor toeristen 'op de kaart te zetten' is wat het CDA betreft effectief. Wel beseffen we ons dat dit soort campagnes tijd kosten. Vergelijkbare voorbeelden als I Amsterdam en Er gaat niets boven Groningen hebben ook meerdere jaren tijd gevraagd voor het bij het grote publiek bekend was. 

De bereikbaarheid staat in sommige regio's onder druk. Moet de provincie vooral investeren in asfalt of openbaar vervoer; wat heeft op dit moment prioriteit? 

De bereikbaarheid staat zo onder druk dat kiezen voor alleen asfalt of openbaar vervoer geen optie is om de druk te verlichten. In  alle vormen van vervoer moet geïnvesteerd worden. In Schagen is de provincie samen met de gemeente bezig met een pilot voor fijnmaziger openbaar vervoer door het koppelen van allerlei vervoersdiensten aan elkaar, dat vergroot de bereikbaarheid. Het CDA wil dat de provincie investeert in fietssnelwegen, zoals langs de N245 (Schagen-Alkmaar), ook willen we investeren in een vaste oeververbinding bij Burgervlotbrug, om dat gebied goed te ontsluiten. We willen met Rijkswaterstaat werken verbreding van de N9 tot aan Den Helder.

Natuurbeschermers, zoals Landschap Noord-Holland, zouden het liefst zien dat boeren meer 'natuurbeheerders' worden of op zijn minst overstappen op minder intensieve landbouw, zodat het grondwaterpeil dat nu in veenweidegebieden kunstmatig laag wordt gehouden, omhoog kan. De inklinking van de bodem zorgt namelijk voor veel problemen, zo komt er o.a. veel CO2 vrij. Hebben zij een punt en kan of moet de provincie dit stimuleren en faciliteren?

Veel boeren zijn ook nu al natuurbeheerders, zij bewerken hun land met respect voor de natuur, letten op de weidevogels en geven natuur in de akkerranden de ruimte. Wat het CDA betreft mogen deze boeren meer waardering krijgen. Ook telt onze rol in de wereld zwaar. Nederland is, na de Verenigde Staten, het grootste exportland van agrarische producten. Dat komt vooral doordat wij veel waardevolle producten telen op weinig ruimte. Denk in onze gemeente aan de bloementeelt, zaadveredeling en groenteteelt. Dat minder efficiënt gaan organiseren zou minder opbrengst betekenen en dus dat elders op de wereld grond ontgonnen zal moeten worden om de groeiende wereldbevolking te voeden. Verlaging van waterpeil is wat het CDA betreft dus geen optie. Overigens liggen de veenweidegebieden in Noord Holland tussen Alkmaar en Amsterdam en niet in onze regio, inklinking speelt hier dus veel minder.

[Veel inwoners zijn fel gekant tegen de bomenkap in het duingebied door PWN en Staatsbosbeheer. Luistert de provincie genoeg naar deze geluiden? Is er bijvoorbeeld genoeg democratische controle op (en communicatie over cq inspraakmogelijkheden bij)
het beleid van PWN of laat de provincie hier steken vallen?] 

Het CDA onderkent de noodzaak van de kap. De doel van de kap in Schoorl is het open middenduin weer herstellen in de oorspronkelijke vorm. Staatsbosbeheer geeft aan dat als er nu niets wordt gedaan alles bos wordt. De dennenbomen zaaien namelijk voortdurend en beperken daarmee andere natuur, waaronder loofbomen. De dennenbomen zijn geplant en horen eigenlijk van oudsher niet thuis in de duinen. Staatsbosbeheer heeft inspraakbijeenkomsten en klankbordsessies georganiseerd voor de bomenkap. Wel heeft het CDA opgeroepen om de eerste kap goed te evalueren en die lessen mee te nemen bij eventuele nieuwe plannen voor bomenkap in de duinen. 

Is de provincie wel streng genoeg bij het verlenen en handhaven van milieuvergunningen; zie bijvoorbeeld de grafietregens veroorzaakt door Tata Steel in de IJmond?

Het CDA maakt zich zorgen om de luchtkwaliteit rondom Tata Steel. Toch zijn we ons ook bewust van de enorme werkgelegenheid die Tata biedt. Daarom wil het CDA snel inzetten op andere oplossingen voor de luchtvervuiling, zoals een hal om de grafietdeeltjes op te vangen. In algemene zin is het CDA van mening dat de provincie zijn handhavende rol zeer serieus neemt.

Hebben jullie een klimaatplan? Hoe ver willen jullie gaan met bijvoorbeeld het plaatsen van zonneweides en windturbines? Hoe veel horizonvervuiling is acceptabel?

Duurzaamheid hoort integraal bij de samenleving en economie. Het CDA wil realistisch en betaalbaar de klimaatdoelen van Parijs halen. We stimuleren dat inwoners en ondernemers zonnepanelen op hun daken plaatsen. Wat het CDA Noord-Holland betreft gaat dit voor zonneweides, al werken wij in de gemeente wel met soepeler beleid voor zonneweides. Voor duurzame energie is draagvlak erg belangrijk. Ons gebied ligt gunstig voor zon, wind en geothermie. Wij zoeken dan ook locaties waar duurzame technieken, zoals biomassavergisters, windmolens en geothermie met draagvlak kunnen worden geplaatst.