• Gerda Venema

Passende hulp voor iedereen

Meldpunt Vangnet en Advies begeleidt mensen naar de meest passende hulp

Anja Bijlsma

SCHAGEN Iedereen die zich zorgen maakt over een persoon in zijn of haar omgeving, kan dit melden bij het Meldpunt Vangnet en Advies. Het kan gaan om familie, vrienden, bekenden of buurtgenoten. Ook instellingen kunnen meldingen doen over cliënten en situaties waarover zij zich zorgen maken.

HULP AAN HUIS Irma Haubrich en Maureen Klaver zijn als maatschappelijk werker werkzaam bij Vangnet en Advies van GGD Hollands Noorden. Het Meldpunt is actief in de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) en richt zich op mensen die veelal zelf geen directe hulpvraag hebben maar door de omstandigheden waarin zij verkeren, wel hulp nodig hebben.
Maureen: "Ons werkgebied beslaat Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen. Wij ontvangen meldingen over mensen waar zorgen over zijn. Deze meldingen ontvangen wij vanuit ketenpartners zoals politie, woningbouwverenigingen en huisartsen, maar ook van buren en familie. Onze doelgroep is mensen die geen zorg vragen maar deze wel nodig hebben. Onder deze categorie vallen onder andere mensen met verward gedrag. Het Meldpunt biedt hulp en komt daarvoor ook aan huis. Mensen die nog geen zorg krijgen die bezoeken we thuis om ze te spreken want daar begint het meestal mee."

VOORLICHTING Irma: "Er bestaat altijd passende hulp voor iedereen. Het uiteindelijke doel is om mensen te begeleiden naar passende hulpverlening. Wij proberen altijd hulp te bieden. Een enkele keer lukt dat niet omdat we niet in contact komen met mensen maar gelukkig komt dat niet veel voor. Behalve het bieden van hulp geven wij ook advies aan burgers en professionals over allerlei hulpvragen. De GGD komt bijvoorbeeld graag langs bij verenigingen, in wijkgebouwen en op scholen om voorlichting, en daarmee meer bekendheid, te geven aan welke zorg wij kunnen bieden."

SAMENWERKING Oplossingen van de problemen worden vaak gevonden in de samenwerking met verschillende organisaties zoals de verslavingszorg, politie, thuiszorg, jeugdzorg, Veilig Thuis, sociale wijkteams, het WMO-loket en schuldhulpverlening (deze laatste drie vallen onder de gemeenten).

PRIVACY In het belang van de cliënt en zijn/haar omgeving en mede omdat het Meldpunt hierin geen andere keuze heeft, worden cliëntgegevens soms zonder toestemming van de cliënt vastgelegd en gedeeld. Het Meldpunt Vangnet en Advies heeft uiteraard haar geheimhoudingsplicht en er is een privacyreglement. Dit reglement is openbaar en op te vragen of in te zien bij GGD Hollands Noorden.

i Voor meer informatie over het Meldpunt Vangnet en Advies GGD Hollands Noorden: www.ggdhn.nl. Het Meldpunt Regio Kop van Noord-Holland is telefonisch bereikbaar via 088-0100526 of via e-mail: centraalmeldpunt@ggdhn.nl