• Dit laat aan duidelijkheid weinig over...

    Ton Speets.

Seniorenpartij doet beroep op wethouder Jelle Beemsterboer

SCHAGEN De Seniorenpartij Schagen heeft een soort open brief geschreven aan het college van burgemeester en wethouders. De strekking luidt als volgt.

'Wij kregen het verzoek u te attenderen op het feit dat de geluidswal ter hoogte van Muggenburg in Schagen (zie foto), nog niet is schoongemaakt c.q. hersteld. Dit naar aanleiding van vragen die leerlingen hieromtrent stelden tijdens het bezoek(lesuur) van wethouder Jelle Beemsterboer aan het Regius College, geruime tijd geleden. De belofte werd toen gedaan dat een en ander uiterlijk binnen 3 weken zou plaatsvinden. Daar tot op heden deze belofte niet werd nagekomen, verzoeken wij u thans de nodige stappen te ondernemen en nu daadwerkelijk hiertoe over te gaan, temeer daar van gemeentewege in dit geval niet bepaald een goed voorbeeld aan de jeugd wordt gegeven. Wij vertrouwen er op dat u al het mogelijke in het werk zult stellen om aan deze zo ongewenste situatie een einde te maken.' Was getekend namens de Seniorenpartij Schagen, Ger de Haan (algemeen secretariaat).